START arrow WITAMY W SZKOLE arrow Kierunki kształcenia
Kierunki kształcenia PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   

PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA
w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II to nie tylko Szkoła z tradycjami, ale co najważniejsze placówka oświatowa, która daje szeroki wachlarz możliwości i dróg rozwoju dla przyszłych absolwentów Szkoły.

Absolwenci gimnazjów mogą uczyć się w:

A) Technikum (4 lata) w zawodzie:

·    technik teleinformatyk

·   technik elektronik

 ·   technik spedytor

·    technik pojazdów samochodowych (w klasie II – prawo jazdy)

·    technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (daje wszelkie uprawnienia do starania się o dotacje unijne; w klasie II – prawo jazdy)

·    technik hotelarstwa  – celem kształcenia w tym zawodzie jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przyszłym pracownikom branży turystycznej, w szczególności hoteli i ośrodków wypoczynkowych,

.  technik żywienia i usług gastronomicznychdo podstawowych zadań zawodowych wykonywanych należą wszystkie czynności związane z organizowaniem produkcji gastronomicznej, sporządzaniem potraw i napojów oraz planowaniem i realizacją usług gastronomicznych

C) Branżowa Szkoła I stopnia (3 lata):

      - dla uczniów (z zagwarantowaniem praktyki w Warsztatach szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktychnych):

·        mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

·        operator obrabiarek skrawających

- dla pracowników młodocianych (wymagana umowa o pracę):

·        mechanik pojazdów samochodowych


Po skończonej szkole ponadgimnazjalnej (nie jest wymagana matura) można kontynuować naukę (w systemie zaocznym) w:

E) Szkole Policealnej kształcącej w zawodach:

·    technik informatyk (4 - semestralna),


F)  Kwalifikacyjne Kursy  Zawodowe umożliwiające uzyskanie kolejnych kwalifikacji w zawodach:

·    technik żywienia i  usług gastronomicznych (I kwalifikacja - sporządzanie potraw i napojów; II kwalifikacja - organizacja żywienia i usług gastronomicznych)

·   technik mechanizacji rolnictwa (I kwalifikacja - użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie; II kwalifikacja - obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie; III kwalifikacja - organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie)

·   technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  (I kwalifikacja - użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie; II kwalifikacja - obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie; III kwalifikacja - eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie)

·   technik pojazdów samochodowych (I kwalifikacja - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; II kwalifikacja - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; III kwalifikacja - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych ),

 

 Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają uczniowie niepełnosprawni, z chorobą przewlekłą, jeśli uzyskali oni zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.

 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

 

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży:

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów  do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  na rok szkolny 2017/2018:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

od 10 do 18 lipca 2017r. do godz. 15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

 
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy. od 24 kwietnia do 27 czerwca 2017 r. od 10 lipca do 2 sierpnia 2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30 czerwca 2017 r. godz. 12.00

4 sierpnia 2017 r.

 godz. 12.00

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. od 30 czerwca 2017r. od godz. 12.00 do 3 lipca 2017 r. do godz. 15.00

4 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00

do 8 sierpnia 2017r. do godz. 15.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 5 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

do 21 sierpnia 2017 r.  do godz. 15.00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 7 lipca 2017r. godz. 12.00 28 sierpnia 2017 r.  godz. 12.00
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 7 lipca 2017 r.

28 sierpnia 2017 r.

 

 

 


Szkoła Policealna:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów  na semestr pierwszy szkół policealnych  na rok szkolny 2017/2018


Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Lp.

Rodzaj czynności

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się we wrześniu

szkoły, w których zajęcia

rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się we wrześniu

szkoły, w których zajęcia

rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 2 do 26 czerwca 2017 r.

od 3 do 23 listopada 2017 r.

od 12 do 26 lipca 2017 r.

od 7 do 29 grudnia 2017 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której przeprowadza się sprawdzian uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o których mowa w art. 20g ust.la, art.20k ust. la ustawy.

od 2 do 9 czerwca 2017 r.

od 3 do 10 listopada 2017 r.

od 12 do 17 lipca 2017 r.

od 7 do 11 grudnia 2017 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy.

od 2 do 30 czerwca 2017 r.

od 3 do 29 listopada 2017 r.

od 12 do 28 lipca 2017 r.

od 7 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r.

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o których mowa w art. 20g ust. 1a, art.20k ust. 1a ustawy.

od 12 do 14 czerwca 2017 r.

od 14 do 16 listopada 2017 r.

od 19 do 20 lipca 2017 r.

od 14 do 15 grudnia 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o których mowa w art. 20g ust. 1a, art.20k ust. 1a ustawy.

20 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

20 listopada 2017 r.

do godz. 15.00

24 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

19 grudnia 2017 r.

do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

1 grudnia 2017 r.

do godz. 12.00

31 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

9 stycznia 2018 r.

do godz. 12.00

7.

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej.

do 7 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

do 6 grudnia 2017 r.

do godz. 15.00

do 25 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

do 16 stycznia 2018 r.

do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

13 grudnia 2017 r.

do godz. 12.00

30 sierpnia 2017 r.

do godz. 12.00

19 stycznia 2018 r.

do godz. 12.00

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

11 lipca 2017 r.

13 grudnia 2017 r.

30 sierpnia 2017 r.

19 stycznia 2018 r.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek 1

Wniosek 2

Gorąco Zapraszamy do naszej Szkoły !!!

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów, tel/fax (41) 3831174
 
www.zs2.miechow.pl  e-mail:  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 Regulamin przyjęć do Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz.232 z późn. zmianami)
2. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty Krakowie w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 z dnia 2 lutego 2015 r. (NP.537.4.2015.JN)


 

KRYTERIA PRZYJĘĆ: 

   

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.    Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia punktów – 200 punktów, w tym:

1)     liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów,

2)     liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 punktów.

2.    Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:

1)     języka polskiego,

2)     historii i wiedzy o społeczeństwie,

3)     matematyki,

4)     przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

5)     języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

3.    Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 80 punktów. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:

1)     celujący – 20 punktów (4 przedmioty x 20 pkt = 80 pkt),

2)     bardzo dobry – 18 punktów,

3)     dobry – 15 punktów,

4)     dostateczny – 10 punktów,

5)     dopuszczający – 2 punkty.

4.    Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 20 punktów w tym:

1)     ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,

2)     za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w tym:

a.   laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 punktów,

b.  laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów,

c.   finalista konkursu o zasięgu pondwojewódzkim – 10 punktów,

d.  finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim – 8 punktów.

3)     za osiągnięcia wpisane na świadectwie na świadectwie do 6 pkt. zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 w tym:

      1. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) – maksymalnie 3 punkty,
      2. osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 1 punkt.

5.    Listę konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 zawiera załącznik nr 2.

6.    Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

7.    Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.
    II.   Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej zostają przyjęci wszyscy kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie.

      III.  Do Szkoły Policealnej kształcącej w zawodach: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych przyjęci zostaną wszyscy kandydaci, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną lub średnią.

WYMAGANE DOKUMENTY:

I.   Do Technikum

1.  wniosek o przyjęcie do Szkoły z zaznaczeniem typu wybranej szkoły, języków obcych nauczanych w gimnazjum i wybranych do nauki w szkole ponadgimnazjalnej

2.  oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,

3.  oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

4.  karta informacyjna,

5.  karta zdrowia,

6.  dwie opisane fotografie,

7.  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie - tylko uczniowie ubiegający się o przyjęcie do technikum.

II.   Do Branżowej Szkoły I stopnia

1.     dokumenty jak do technikum

2.     umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta z zakładem pracy - obowiązuje tylko pracowników młodocianych.


 

III.   Do Szkoły Policealnej /termin składania dokumentów  do 31 VIII 2016 r./

1.   wniosek o przyjęcie do Szkoły      

 2.  świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości           

 3.  dwie opisane fotografie  

 4.  kserokopia lub wypis z dowodu osobistego

 

DYREKCJA SZKOŁY

Opis kierunków kształcenia w ZS Nr 2 im. Jana Pawła II

 

 
© 2018 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.